phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Phát Huy Giá Trị Giống Mai Vàng Hiếm (31 อ่าน)

1 ก.พ. 2567 08:47

<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<div>
<h3 style="font-weight: normal; line-height: 1.2;">Ph&aacute;t Huy Gi&aacute; Trị Giống Mai V&agrave;ng Hiếm</h3>
mai vang Viet Nam : Tượng Trưng của Sức Sống v&agrave; May Mắn

Mai v&agrave;ng, với vẻ đẹp tinh kh&ocirc;i v&agrave; &yacute; nghĩa tượng trưng s&acirc;u sắc, đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng đặc trưng của Việt Nam, đặc biệt l&agrave; trong c&aacute;c dịp lễ Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n.

Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một loại hoa cảnh quan đẹp mắt m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sức sống v&agrave; may mắn.

C&acirc;y mai v&agrave;ng nở hoa với những b&ocirc;ng hoa rực rỡ, m&agrave;u v&agrave;ng tươi s&aacute;ng, tạo n&ecirc;n bức tranh tươi mới cho kh&ocirc;ng gian.

H&igrave;nh d&aacute;ng c&acirc;y mai, với th&acirc;n gốc vững chắc v&agrave; những nh&aacute;nh cong uốn tạo n&ecirc;n bức tượng nghệ thuật sống động.

Theo quan niệm d&acirc;n gian, mai v&agrave;ng mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia đ&igrave;nh.

Mỗi b&ocirc;ng hoa mai được coi l&agrave; một biểu tượng của sự gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; thịnh vượng trong năm mới.

Mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một lo&agrave;i hoa cảnh quan m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một phần quan trọng của văn h&oacute;a truyền thống Việt Nam.Việc trang tr&iacute; nh&agrave; cửa bằng c&acirc;y mai v&agrave;ng trong dịp Tết đ&atilde; trở th&agrave;nh một truyền thống l&acirc;u d&agrave;i, thể hiện tinh thần đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới.

==> t&igrave;m hiểu th&ecirc;m dac diem nhan dang giong mai nhi ngoc toan một giống mai cổ truyền của Việt Nam, thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; với đặc điểm nhận dạng độc đ&aacute;o v&agrave; quyến rũ.

Đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một loại c&acirc;y cảnh, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của sự truyền thống v&agrave; tinh tế trong nghệ thuật c&acirc;y kiểng. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những đặc điểm nổi bật gi&uacute;p nhận dạng giống mai nhị ngọc to&agrave;n:

<h3 style="font-weight: normal; line-height: 1.2;">Mai V&agrave;ng Trong Văn H&oacute;a Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n:</h3>
Mỗi khi Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n đến, những chậu mai v&agrave;ng được đặt ở c&aacute;c g&oacute;c nh&agrave;, nơi c&ocirc;ng cộng, trường học, mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; phấn khởi v&agrave; tr&agrave;n ngập niềm vui.

C&acirc;y mai v&agrave;ng c&ograve;n thường được sử dụng l&agrave;m qu&agrave; biếu trong c&aacute;c dịp lễ quan trọng.

Để bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị của mai v&agrave;ng, nhiều người n&ocirc;ng d&acirc;n, nh&agrave; vườn đ&atilde; nỗ lực trồng v&agrave; giữ g&igrave;n những giống mai v&agrave;ng truyền thống, độc đ&aacute;o.

C&aacute;c sự kiện triển l&atilde;m mai v&agrave;ng thường ni&ecirc;n cũng được tổ chức để giới thiệu v&agrave; t&ocirc;n vinh vẻ đẹp của lo&agrave;i hoa n&agrave;y.

Mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một lo&agrave;i hoa cảnh quan tuyệt vời m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu tượng của niềm tin, hy vọng v&agrave; sự thịnh vượng. Qua thời gian, vẻ đẹp v&agrave; &yacute; nghĩa của mai v&agrave;ng đ&atilde; gắn b&oacute; mật thiết với t&acirc;m hồn người Việt, l&agrave;m cho mọi dịp lễ trở n&ecirc;n trang trọng v&agrave; đầy &yacute; nghĩa hơn.

</div>
<div>
Đời Nghệ Nh&acirc;n Mai V&agrave;ng Trải Ngang Nỗi Buồn: Sự Hiện Hữu v&agrave; Đau Đớn của Thị Trường Mai Tết

</div>
</div>
<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trải qua ng&agrave;y Rằm, l&agrave;ng mai B&igrave;nh Lợi (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, TP.HCM) đang chứng kiến một khung cảnh kh&ocirc;ng mấy lạ lẫm: vườn mai im ắng, những thương l&aacute;i v&agrave; kh&aacute;ch mua c&acirc;y cũng giảm drasticaly.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mặc d&ugrave; 70% số lượng c&acirc;y đ&atilde; sẵn s&agrave;ng cho thị trường, nhưng c&oacute; những vườn vẫn chưa t&igrave;m được chỗ đứng tr&ecirc;n bảng đặt h&agrave;ng Tết.

<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<div id="aswift_1_host" title="Advertisement">Anh B&ugrave;i Ngọc Đức, chủ vườn mai v&agrave;ng Hữu Đức, than thở về thị trường mai Tết 2022 chậm v&agrave; lạc quan chưa đến mức như mọi năm.</div>
</div>
<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Dịch bệnh đ&atilde; khiến cho kh&ocirc;ng kh&iacute; mua sắm giảm s&uacute;t, nhất l&agrave; trong thời điểm quan trọng như Tết. Người ti&ecirc;u d&ugrave;ng giữ chặt v&iacute; tiền, v&agrave; thậm ch&iacute; những thương l&aacute;i cũng do dự khi đối mặt với t&igrave;nh trạng thị trường kh&ocirc;ng như dự kiến.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Dưới b&agrave;n tay t&agrave;i năng của những nghệ nh&acirc;n l&agrave;ng mai, c&acirc;y mai nh&igrave;n hứa hẹn sẽ nở đều v&agrave; đẹp như mọi năm, nhưng số lượng kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng lại qu&aacute; &iacute;t.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Anh Đức nhận định, gi&aacute; mai năm nay giảm khoảng 20%, mặc d&ugrave; lượng cung giảm, nhưng &aacute;p lực từ người ban mai vang hoanh 80cm v&agrave; nhu cầu thấp khiến gi&aacute; vẫn phải giảm theo quy luật cung - cầu.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng đến doanh thu m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m chậm qu&aacute; tr&igrave;nh đầu tư lại cho vụ sau.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Với 20.000 gốc mai cung ứng ra thị trường dịp Tết 2022, con số giảm mạnh tới 50% so với năm trước, l&agrave; một dấu hiệu r&otilde; r&agrave;ng về sự suy giảm.

<div style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">
<div id="aswift_2_host" title="Advertisement">Chủ vườn kh&ocirc;ng c&oacute; lựa chọn kh&aacute;c ngoại trừ việc dưỡng c&acirc;y qua năm sau, đặt niềm tin v&agrave;o những kỳ vọng t&iacute;ch cực cho thị trường trong tương lai.</div>
</div>
<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">&Ocirc;ng L&ecirc; Hữu Thiện, Gi&aacute;m đốc HTX Hoa mai v&agrave;ng B&igrave;nh Lợi, cũng dự đo&aacute;n lượng kh&aacute;ch sẽ giảm 50% trong dịp Tết Nh&acirc;m Dần 2022.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">B&agrave; Phan Thị Thanh C&ocirc;ng, Chủ tịch Hội N&ocirc;ng d&acirc;n x&atilde; B&igrave;nh Lợi, l&yacute; giải rằng c&acirc;y mai c&oacute;, nhưng thương l&aacute;i mua rất &iacute;t.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Những chia sẻ của những người l&agrave;m nghề trồng mai kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&acirc;u chuyện của họ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; đại diện cho một phần của cộng đồng n&ocirc;ng d&acirc;n đang đối diện với những kh&oacute; khăn lớn do đại dịch.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">D&ugrave; vậy, những nghệ nh&acirc;n n&agrave;y vẫn hy vọng v&agrave;o sự hồi phục của thị trường v&agrave; sự hỗ trợ từ cộng đồng, để c&oacute; thể tiếp tục duy tr&igrave; nghề truyền thống của họ.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:
Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777
Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Facebook:Vườn mai Ho&agrave;ng Long

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.184.208

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้