tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Điều kiện Sinh thái và Đất Trồng cho Cây Mai Vàng (16 อ่าน)

22 พ.ค. 2567 16:39

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Điều kiện Sinh th&aacute;i v&agrave; Đất Trồng cho C&acirc;y Mai V&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y bonsai mai vang , giống như nhiều c&acirc;y trồng kh&aacute;c như cao su, c&agrave; ph&ecirc;, cũng y&ecirc;u cầu một m&ocirc;i trường sống đặc biệt.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai v&agrave;ng th&iacute;ch nghi tốt trong v&ugrave;ng c&oacute; kh&iacute; hậu nhiệt đới ẩm, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với v&ugrave;ng c&oacute; kh&iacute; hậu lạnh hoặc mưa b&atilde;o k&eacute;o d&agrave;i. Ở Việt Nam, mai v&agrave;ng thường sinh trưởng tốt v&agrave; đạt kết quả tốt nhất khi trồng ở miền Nam, đặc biệt từ Nha Trang trở v&agrave;o. Ở c&aacute;c tỉnh thuộc miền Bắc Trung Bộ v&agrave; Bắc Bộ, nơi c&oacute; nhiều mưa v&agrave; thời tiết lạnh k&eacute;o d&agrave;i, c&acirc;y mai vẫn sống nhưng thường kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển tốt v&agrave; thường ra hoa ngo&agrave;i m&ugrave;a.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">V&igrave; vậy, kh&ocirc;ng ngạc nhi&ecirc;n khi nhiều người d&acirc;n miền Bắc mua mai từ miền Nam để trưng b&agrave;y trong dịp Tết. Mỗi năm, v&agrave;o cuối năm &acirc;m lịch, nhiều thương l&aacute;i hoa kiểng từ Bắc đ&atilde; c&oacute; mặt ở c&aacute;c vườn mai nổi tiếng như Thu Đức, G&ograve; Vấp, Long An, Tiền Giang để mua ban mai vang ben tre với số lượng lớn

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tương tự như vậy, ở miền Nam cũng c&oacute; nhiều hoa đ&agrave;o từ miền Bắc được mang về trưng Tết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Điều kiện của Đất Trồng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng đặt nhiều y&ecirc;u cầu về loại đất. Đất thịt, đất c&aacute;t, đất đỏ bazan, đất s&eacute;t pha v&agrave; đất ph&ugrave; sa đều ph&ugrave; hợp để trồng mai, miễn l&agrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng qu&aacute; ngh&egrave;o chất dinh dưỡng đến mức c&aacute;c c&acirc;y cỏ kh&aacute;c kh&ocirc;ng sống được.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Khu vực trồng mai cần phải c&oacute; &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời, kh&ocirc;ng bị che khuất v&agrave; độ cao phải cao kh&ocirc;ng bị ngập &uacute;ng do mưa lũ hoặc triều cường.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đất trồng mai cần c&oacute; mặt đất d&agrave;y, tr&aacute;nh đất c&oacute; nước ngầm qu&aacute; cao. Rễ c&aacute;i của c&acirc;y mai v&agrave;ng thường d&agrave;i v&agrave; s&acirc;u, ch&uacute;ng phải thẳng v&agrave; s&acirc;u v&agrave;o đất để h&uacute;t dưỡng chất. Nếu rễ c&aacute;i gặp nước ngầm cao, c&acirc;y dễ bị thối v&agrave; chết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Do đ&oacute;, trước đ&acirc;y, người ta thường chọn trồng mai tr&ecirc;n đất độ cao như đất g&ograve;, đất đồi, tr&aacute;nh đất trũng thấp, dễ bị ngập &uacute;ng trong m&ugrave;a mưa lũ v&agrave; triều cường.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng dễ bị hỏng nếu gốc bị ngập nước một hoặc hai ng&agrave;y, điều n&agrave;y c&oacute; thể khiến cả hệ thống rễ bị hư hại v&agrave; c&acirc;y chết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ở v&ugrave;ng đất trũng thấp, nếu kh&ocirc;ng thể đắp cao đất th&igrave; c&oacute; thể trồng mai trong chậu. Mặc d&ugrave; tốn k&eacute;m hơn, nhưng c&aacute;ch n&agrave;y lại tiện lợi hơn. Trong m&ugrave;a mưa lũ, c&oacute; thể đặt chậu cao hơn để tr&aacute;nh ngập &uacute;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n, để đảm bảo c&acirc;y mai v&agrave;ng ph&aacute;t triển mạnh mẽ, kh&ocirc;ng chỉ cần trồng tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất cao r&aacute;o (hoặc tr&ecirc;n liếp), m&agrave; c&ograve;n cần đ&aacute;p ứng đầy đủ c&aacute;c yếu tố sau:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Aacute;nh S&aacute;ng:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Aacute;nh s&aacute;ng đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng đối với sự ph&aacute;t triển của cac loai mai vang . Do đ&oacute;, trong vườn trồng mai, nếu c&acirc;y được sắp xếp một c&aacute;ch tho&aacute;ng đ&atilde;ng, kh&ocirc;ng bị qu&aacute; đặc, th&igrave; ch&uacute;ng sẽ ph&aacute;t triển tốt hơn. Sự ph&aacute;t triển của c&acirc;y mai phụ thuộc v&agrave;o lượng &aacute;nh s&aacute;ng trong năm. Khoảng thời gian nắng dưới 2.000 giờ l&agrave; l&yacute; tưởng cho c&acirc;y mai. Ở những nơi c&oacute; &iacute;t hơn 1.600 giờ nắng trong năm, c&acirc;y mai thường kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển tốt. Do đ&oacute;, nếu vườn mai bị rợp, hoặc c&oacute; nhiều c&acirc;y cao l&agrave;m che khuất, cản trở &aacute;nh s&aacute;ng, c&acirc;y mai sẽ ph&aacute;t triển chậm, gầy g&ograve; v&agrave; dễ bị tấn c&ocirc;ng bởi s&acirc;u bệnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Hạn H&aacute;n:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mặc d&ugrave; c&acirc;y mai c&oacute; thể chịu đựng hạn h&aacute;n, nhưng nếu hạn h&aacute;n k&eacute;o d&agrave;i, đất kh&ocirc; nứt nẻ v&agrave; kh&ocirc;ng đủ nước, c&acirc;y mai sẽ h&eacute;o &uacute;a v&agrave; chết.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nhiệt Độ:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Mai v&agrave;ng th&iacute;ch nhiệt độ n&oacute;ng ẩm, tốt nhất l&agrave; từ 25&deg;C đến 30&deg;C. Nếu nhiệt độ lớn hơn 30&deg;C k&eacute;o d&agrave;i trong nhiều ng&agrave;y, c&acirc;y mai vẫn sống nhưng c&oacute; thể ph&aacute;t triển chậm hơn. Nếu nhiệt độ dưới 10&deg;C, c&acirc;y mai sẽ ph&aacute;t triển k&eacute;m v&agrave; gần như kh&ocirc;ng sống được.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Gi&oacute;:

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng th&iacute;ch sự gi&oacute; lớn, đặc biệt l&agrave; gi&oacute; lạnh từ v&ugrave;ng Bắc. Gi&oacute; mạnh c&oacute; thể l&agrave;m g&atilde;y c&agrave;nh v&agrave; l&agrave;m hại đến c&agrave;nh l&aacute; của c&acirc;y. Do đ&oacute;, để bảo vệ c&acirc;y mai, n&ecirc;n cung cấp bảo vệ chống gi&oacute;, đặc biệt l&agrave; trong những khu vực nơi gi&oacute; mạnh thường xuy&ecirc;n xuất hiện.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch hợp được trồng tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất c&oacute; sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng v&agrave; gi&oacute; nhẹ, đặc biệt l&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n trồng trong những khu vực thường xuy&ecirc;n chịu đựng gi&oacute; lớn hoặc gi&ocirc;ng b&atilde;o. Mặc d&ugrave; c&oacute; bộ rễ mạnh mẽ, nhất l&agrave; rễ c&aacute;i c&oacute; khả năng đ&acirc;m s&acirc;u v&agrave;o l&ograve;ng đất, gi&oacute; lớn vẫn c&oacute; thể g&acirc;y tổn thương cho c&acirc;y, l&agrave;m cho t&aacute;n l&aacute; kh&ocirc; h&eacute;o v&agrave; nụ hoa chậm ph&aacute;t triển, thậm ch&iacute; rụng nhiều.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, nếu trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng tr&ecirc;n v&ugrave;ng đất kh&ocirc;ng th&ocirc;ng tho&aacute;ng, c&acirc;y c&oacute; thể dễ bị tấn c&ocirc;ng bởi c&aacute;c bệnh nấm v&agrave; vi khuẩn do độ ẩm cao v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; ẩm ướt.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đối với mưa, c&acirc;y mai v&agrave;ng th&iacute;ch hợp với v&ugrave;ng đất c&oacute; hai m&ugrave;a mưa nắng r&otilde; rệt trong năm, như tại miền Nam nước ta. M&ugrave;a mưa từ th&aacute;ng tư đến th&aacute;ng mười đem lại điều kiện cho c&acirc;y ph&aacute;t triển, trong khi m&ugrave;a kh&ocirc; r&aacute;o từ th&aacute;ng mười một đến th&aacute;ng ba năm sau gi&uacute;p c&acirc;y ra hoa đ&uacute;ng m&ugrave;a.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">T&oacute;m lại, mặc d&ugrave; c&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng đặt nặng vấn đề về đất trồng, nhưng để ph&aacute;t triển tốt, n&oacute; vẫn cần được trồng trong m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i th&iacute;ch hợp. Điều kiện m&ocirc;i trường ổn định với hai m&ugrave;a mưa nắng r&otilde; rệt v&agrave; &iacute;t mưa b&atilde;o l&agrave; l&yacute; tưởng cho sự sinh trưởng của c&acirc;y mai v&agrave;ng.

42.117.149.71

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้